Betingelser

Handelsbetingelser

Rumbasen’s forretningsbetingelser

Vilkår og bestemmelser hos Rumbasen for leje af opbevaringsrum

1. LEJENS BETALING

1.2. Betaling af leje. Lejen forfalder forud til betaling hver den 1. i måneden. Betalingen vil ske løbende via tilsendt faktura, som bliver tilsendt når en lejeaftale er indgået. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej. Såfremt lejen ikke bliver betalt, opsiges lejeaftalen efter erhvervslejelovens gældende regler.

2. OPSIGELSE

2.1. Lejers opsigelse. Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger lejemålet. Lejeperioden er minimum 1 måned og der forud betales et depositum på 3 måneders leje. Det er forudsat at rummet er helt tømt og hængelåsen fjernet, når lejemålet er udløbet. Opsigelsen skal foretages via mail til info@rumbasen.dk. (se venligst §14)

2.2. Udlejers opsigelse. Udlejeren kan efter erhvervslejeloven § 61, opsige lejeaftalen, hvis en af lovens særlige opsigelsesgrunde indtræder, herunder: Når udlejer selv ønsker at benytte det lejede, når der skal ske nedrivning eller ombygning af den lejede ejendom, når lejer ikke har iagttaget god skik og orden, eller når vægtige grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse. I de ovennævnte tilfælde har udlejer ret til at opsige lejemålet med de varsler som fremgår af erhvervslejeloven.

2.3. Opsigelsesvarsel . Lejemålet opsiges med 1 måneds varsel til den sidste hverdag i måneden.

3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

3.1. Leje af depotrummet samt opbevaring sker på vilkår som er i nedenstående betingelser.

3.2. Kunden har ret til i den aftalte lejeperiode, at opbevare ejendele i det depotrum der udlejes.

3.3. Det er alene tilladt at opbevare tørt stykgods i depotrummet. Kunden har kun brugsret til depotrummet og må ikke benytte arealer udenfor depotrummet til opbevaring.

3.4. Kunden må kun anvende depotrummet til opbevaring af gods. Kunden skal holde orden, og værne om det lejede depotrum.

3.5. Kunden er ansvarlig for alle skader på det lejede rum, medmindre kunden kan bevise ikke at være ansvarlig for årsagen til skaden.

3.6. Såfremt lejer udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale eller andre personer på ejendommen, er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede areal.

3.7. Begrænsning i anvendelse. Eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer må ikke oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Det er ikke tilladt at overnatte i det lejede. Der må ikke benyttes varmeredskaber eller åben ild i det lejede eller på pladsen. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadelige eller miljøfarlige.

3.8. Lejers erstatningsansvar. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE

4.1. Lejer er selv ansvarlig for, at forsikre det lejede rum. 

5. ADGANG TIL DET LEJEDE

5.1. Bortkomst af kode. Ved bortkomst af kode skal lejer kunne legitimere sig ved billedlegitimation for at få genetableret adgang til det lejede. Der betales et gebyr på kr. 250,- inkl. moms for genetablering af adgang.

5.2. Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Skulle kunden få mistanke om at koden er blevet kendt af uvedkommende, skal dette straks meddeles til Rumbasen.

5.3. Evt. automatiske porte, døre samt tekniske anlæg i øvrigt. Adgangen til det lejede foregår evt. via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af kode. Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

5.4. Hvert depotrum aflåses af kunden med egen cylinderlås eller hængelås. Rumbasen har ikke nøgle hertil.

5.5. Der er adgang til lejemålet døgnet rundt, året rundt.

5.6. Lejer kan på eget ansvar lade andre personer få adgang til det lejede opbevaringsrum.

6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

6.1. Overtagelse. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler.

6.2. Forandringer. Lejer må ikke foretage ændringer eller installationer i rummet.

7. FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

7.1. Rygning er forbudt. Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

7.3. Efterladte varer. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

8. AFLEVERING AF LEJEMÅL

8.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på opsigelsestidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

8.1. Kunden er forpligtet til at rydde depotrummet samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 10.00 på fraflytningsdagen, sidste hverdag i måneden, har overholdt denne forpligtelse, er Rumbasen berettiget til at tømme og rengøre rummet for kundens regning. Kunden er herefter forpligtet til at betale de faktiske udgifter herfor, dog mindst kr. 300,-

9. UDLEJERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

9.1. Udlejers ansvar. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Udlejer kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

9.2 Lejeren kan kræve erstatning, hvis det lejede ved aftalens indgåelse savnede egenskaber, som må anses for tilsikrede, eller udlejeren har handlet svigagtigt. Det samme gælder, hvis det lejede senere lider skade som følge af udlejerens forsømmelse eller der i øvrigt opstår hindringer eller ulemper for lejerens brugsret som følge af forhold, som udlejeren er ansvarlig for.

9.3. Udlejers adgang til det lejede. Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

9.4 Det påhviler lejeren til enhver tid at oplyse udlejer om gældende postadresse og e-mailadresse, hvortil meddelelser i henhold til forretningsbetingelser og lovgivningen kan fremsendes samt gældende telefonnummer, hvorpå lejeren kan træffes. Hvis lejer ikke har oplyst gældende postadresse, e-mailadresse og telefonnummer til udlejer, er konsekvensen for lejer, at denne bærer risikoen for, at lejer ikke får meddelelse i henhold til forretningsbetingelser og lovgivning tids nok til at overholde de i lovgivningen fastsatte frister.

10. SALGSFULDMAGT

10.1. Lejer meddeler herved udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i ovennævnte lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til inddækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkrævet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved anbefalet brev, til den af lejers sidst opgivne adresse, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre lejerestancen mv. udlignes.

11. BESTEMMELSE OG HENVISNINGER I ØVRIGT

11.1. I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelse er truffet særlig aftale, henvises der til erhvervslejelovens almindelige betingelser. Ved underskrift af lejekontrakten har lejer accepteret at udlejer må henvende sig til lejer e-mail. Du kan til enhver tid afmelde dig denne service ved at sende en e-mail til info@rumbasen.dk.

12. LEVERINGSBETINGELSER

12.1. Vi betragter levering som sket ifm. tegning af din lejeaftale.

13. FORTRYDELSESRET

13.1. Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Ved leje af lagerrum hos Rumbasen.dk, indgås aftalen med forbrugeren på Rumbasen.dk faste forretningssted, hvorfor reglerne om fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Med oprettelsen af din lejeaftale er der indgået en bindende lejeaftale, hvoraf der ikke er fortrydelsesret. For opsigelse se punkt 2.

14. OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET

14.1 Udlejeren kan hæve lejeaftalen i nedenstående tilfælde:

  • Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt. 5 dage efter ikke betalt pengeydelse bliver koden til porten lukket og vil først blive åbnet igen når pengeydelsen er betalt. Åbning af koden bliver der pålagt et gebyr på kr. 250,-
  • Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.
  • Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil.
  • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.
  • Når lejeren vanrøgter det lejede
  • Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil
  • Når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik.
  • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.

15. PERSONDATA

15.1 Så længe man er kunde hos Rumbasen.dk, gemmer Rumbasen.dk historik på stamdata. Det drejer sig om følgende:

Rumbasen.dk opbevarer kun de data, som lejer har angivet ved tilmelding og oprettelse som lejer af et lagerrum. Rumbasen.dk opbevarer navn, adresse, mobilnummer og mail på lejer. Rumbasen.dk gemmer lejers adresse til brev-historik, så det altid kan spores, hvad lejer har fået tilsendt af oplysninger mv. Rumbasen.dk gemmer lejers mobilnummer til SMS-historik på den enkelte lejer og på alle andre personer, der interagerer med Rumbasen.dk system. Rumbasen.dk gemmer lejers mail til mail-historik på den enkelte lejer og til afsendelse af fakturerer. 

Ved opsigelse af det lejede rum skal lejer aktivt bede Rumbasen.dk om at slette profil og stamdata – ellers gemmer Rumbasen.dk lejers stamdata og historik på SMS, mail og breve, hvis lejer på et senere tidspunkt ønsker at leje et rum ved Rumbasen.dk. 

Såfremt lejer er skyldner hos Rumbasen.dk, bliver lejers oplysninger gemt, indtil lejers forhold er bragt i orden, og Rumbasen.dk har modtaget sin betaling.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close